Det nu öppna gruvhålet

bergbott.jpg (22514 bytes)
Foto: ©N-E Nordqvist 2005-09
Cirka 400 meter norr om Silvergruvan, efter en skogslinja mot Norra Gussjön, och delvis inne i skogen ligger Bergbottengruvan, även kallad för Erik Anderssongruvan. Den ligger inom ett utmål som kallas Brunnsviks Gruvor. Gruvbrytningen har skett före år 1918. Efter detta årtal kom gruvorna vid Snickar- och Godgruvan igång.
Vid ett av mina besök på Bergmästarämbetet i Södra Distriktet, Falun, numera ändrat till Bergsstaten, hittades en mutsedel över nämnda gruva och som är avskriven och återges här nedan:
Mutsedel 2562 af Bergmästaren utfärdad den 19 mars 1874.
Marken varest utmålet skall tagas ägs av Bergsmannen Jan Persson, Brunnsvik inom Ludvika socken af Stora Kopparbergs län.
Persbo 14 augusti 1876.
P G Moreéns.
Anhåller ödmjukast om utmålsläggande för en av mig inmutad järnmalmskärpning kallad Brunnsviks Grufvan.

Rågången mellan Matts-Anders och Matts Arfveds

linja.jpg (19306 bytes)

Foto ©N-E Nordqvist 2006

Rågången mellan markägarna syns tydligt genom skillnaden på den äldre skogen och ungskogen. Bilden är tagen från sjön Rösjön.
Följande stycken har delvis gammal stavning!
Ordet Bergbotten är ett äldre namn, hur gammalt det är kan man inte säga i dag. För redan år 1782 den 15 augusti till följe av Landshövdingen och Riddaren af Kongl Svärdsorden Högvälborne Baron Herr Johan Beckfrüs förordnade under den 26 april innevarande år, samt efter förut lemnad termin, inställde sig undertecknad Lantmätare uti Brunnsvik, Stora Kopparbergs Höfdingedöme Wäster Järnbergslagen och Grangärde socken att affatta, uppgå, rörlägga rågången emellan Matts-Anders ¼ å ena och Matts-Arfveds å andra sidan, närvarande Bergsmannen Samuel Hägerman och Lars Persson uti Brunnswik, såsom ägare af den förstnämnda eller Matts-Anders ¼ och Bergsmännen uti Norrgowik Olof och Lars Ols söner, Johan Persson samt Lars Samilssons ägare till Matts-Arfveds ¼ del uti Brunnswik.

Under denna förrättning går man igenom de olika reserna som utvisar rågången mellan de olika markägarna. När de har kommit fram till röse No-5 "Bergbotten röset" kalladt äfven med en liten lös sten till visare. 
En "visare"  är en sten som är lång och smal och visar riktningen på rågången.