Beskrivning av Dröverksgruvan

beskriv.jpg (28491 bytes)

Reprofoto av  utmålskarta ©Bergsstaten Falun

Beskrivning av Dröverksgruvan från texten ovan, observera att gammal stavning förekommer:
På östra sidan af den i sjön Vessman utskjutande Dröverksudden har af gammalt ett kompassdrag varit känt och äfven af gammalt föranletts försöksarbeten, hvilka dock alla strandat mot svårigheten att genomtränga de särdeles lösa och djupa sandlagren som här dölja berggrunden.
Sist uttogs mutsedel på fyndigheten år 1860 och 4 år därefter uppnåddes efter en mycket svår schaktbyggnad genom den 21 meter djupa slamjorden fasta hällen. Utmålet lades 1865. Gruvan nedlades 1868 vid cirka 50 meters djup, emedan man icke kunde hålla henne läns med endast hästvinda. Arbetet togs åter upp på förvintern 1898.
Till gruvan leder en kärrväg som vid Norrviks by utgår från landsvägen mellan Ludvika och Grangärde. Afståndet till Ludvika järnvägsstation är landsvägen 10 km, sjövägen 7 km.
Malmen är en finkorning hornblendeförande svartmalm, delvis något förorenad af svafvel. I genomsnitt håller den cirka 50% järn och 0,005% á 0,008% fosfor. Den är engående eller något sur.
Fyndigheten utgörs af två malmliner, af hvilka den norra på cirka 30 meters afvägning delas af ett smalt hälleflintgneislager med pegamatitränder. Åt öster tilltager pegmatiten, så att den är 1 á 1,5 m mäktig. Den omgifvande bergarten är gneis som närmast fyndigheten öfvergått till en grå finkorning till medelgrof glimmersrik hälleflintgneis.
I norra delen af grufvan afskäres malmen af en cirka 0,5 m mäktig diabasgång. Strykningen är i norr-söder, donläge är cirka 65 grader åt öster och lagerbildningens fältstupning är åt norr.
Sedan 1865 har brytning egt rum under nedan nämnda år:
År bergton malm malmprocent
1866 1378 1075 79
1867 3422 2615 76
1868 4225 3241 76
1898 1484 442 30
Ludvika den 14 December 1899
        Herman Lundholm