Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Herrgården i Sörvik till försäljning 1919

Sörviks Herrgård till salu

Direktör Alexander Nickel var ordförande i bolagsstyrelsen som styrde Lekombergs gruva från sitt säte i Kopparberg under de tidigare åren. Alexander Nickel flyttade sedan från Kopparberg till Hagge. Inte så långt från nuvarande Bergslagsodling.


Sörviks Herrgård under sina glans dagar.

Det finns några ord i ett köpekontraktet Litt.G och Litt.I.
På en karta som handlar om inägodelningen i Sörvik år 1822 visar att Litt.G är den plats som Sörviks Herrgård fanns efter nuvarande Lövängsvägen och som ägdes enligt en karta av Bergsmannen "Gamla" Spor Jan Jansson, född 1784, medan Litt.I handlar om ett område (omkring nuvarande Sörviks Gård) mellan nuvarande riksvägen och den före detta Herrgårdens ägor samt en större del nedan riksvägen från utloppet från Burtjärn, även en del mark nedanför nuvarande riksvägen som tidigare ägdes av Bergsmannen Petter Persson från Hammarfallet.

Hur kunde gruvbolaget bli intresserade av den gamla herrgården i Sörvik, det fanns en annons i någon tidning vars namn är bortglömt. Att det var långt gånget med kontakterna visar köpekontraktet nedan:

Avskrift av köpekontrakt.

Till Direktör Alexander Nickel, Hagge, här nedan kallad köparen, upplåter och försäljer Aktiebolaget Skogs­intressenter, Stockholm, här nedan kallad säljaren, följande i Ludvika socken belägna avsöndringar, nämligen:

1)  En avsöndring om 1 har 47,2 ar från 5/24 mantal Litt.G i Sörvik med tillhörande jord, åker, trädgårdsområde och hus; samt

2)  En avsöndring om 52 ar 80 kvm. åker från 1/12 mantal Litt.I under 71/144 mantal Sörvik, allt enligt av Distriktslantmätaren L Bergstedt i Ludvika år 1919 däröver upprätta och av båda kontrahenterna udertecknad karta.

För köpet gälla följande villkor:

a)  De försålda avsöndringarna överlåtas i det skick de nu befinnas i avseende å hus, jord, åker och trädgårdsområde.
b)  Köpeskillningen är bestämd till Sextiotusen (60.000) kronor och betalas vid underskrivande av detta kontrakt sålunda:

Kontant erlägges 10.000:- kronor, samt avlämnas tre månaders accepter i valörer i säljarens val å resterande 50.000:- kronor med tillägg av 6½% ränta från denna dag. Som säkerhet för accepternas rätta infriande å förfallodagen skall köparen avlämna i lägenheterna fastställda inteckningar med bästa rätt såsom för ogulden gravationsbevis.

c)  Den grävda kanal med tubledning, som tillför Sörviksgårdarne, såväl köparens nu förvärvda gård som säljarens nedanför liggande såg och bostäder, vatten, och som utgör gräns i öster, ingår ej i köpet, dock medgives köparen rätt för sin gård mot deltagande av kanalens underhåll nyttja och använda sig av däri framrinnande vatten i den utsträckning, som hittills varit fallet: förbehållande sig säljaren för event. reparationer av kanal, vattentuber och ledningar eller eljest, därest så erfordras, fritt tillträde till nu avsöndrade jorden.

d)  Tillträde till jorden med herrgården och trädgårdsområden räknas från den dag, då i punkt b) uppställda köpeskillningsvillkor uppfyllts, men förbehåller sig säljaren att en månad härefter få nyttja i köpet ingående stallbyggnaden för sina dragare, samt att från i stallbyggnaden befintliga 17 spiltor och spiltbalkar för 11 st hästar.

e)  Å sålda områdena uppförda iskällare med inlagd is disponeras av köparen, men förbehåller sig säljaren den söder om gården upplagda ishögen täckt med sågspån.

f)  Utskylder, skatter och övrigt onera för lägenheterna, belöpande å tiden från och med 1919, betalas av köparen; skolande köparen ensam betala alla avsöndrings-, lagfarts- och stämpelkostnader.

Sålunda avtalat och i två exemplar upprättat

Stockholm den       maj 1919

Aktiebolaget Skogsintressenterna

_________________________             ____________________________


Bevittnas:


Det här kontraktet blev inte vad skrivaren förstår undertecknat. Anledningen enligt mina tankar, Sörvik var en underutvecklad by på den tiden. När kom elektriciteten till byn Sörvik? Var huset för gammalt? Det var inte så lätt att förstå det valet, gruvbolaget hade i sin tur elektricitet från kraftcentralen nere vid sjön Väsman till gruvbyggnaderna. Kanske det fanns möjligheter att få el till lyse från en glödlampa på närmare håll. Samtidigt pågick ett annat stort projekt med att sammanbinda Ludvika Kraftstation med Loforsens Kraftstation via den så kallade "loforslinjen", som gick i kanten av byarna Sörvik, Lekomberg, Brunnsvik och Norrvik. För i mars 1920 övertogs leveransen av elkraft från Ludvika Kraftverk som i sin tur ägdes av Skandinaviska Elverk, med säte i Stockholm till gruvbolaget. Därmed hade Kraftcentralen spelat ut sin roll som elproducent.Gruvbolagets hus färdigbyggt i Lekomberg

Var det avgörande för att köpet med Skogsintresserna inte genomfördes? Till slut med ett lite facit i hand kan vi konstatera att gruvbolaget byggde en större fastighet i Lekomberg, som var klar för inflyttning år 1920 samt en annan fastighet på andra sidan av byn Lekomberg där Ingenjör Reinhard Göst senare flyttade in år 1922. I församlings­böckerna under Ludvika kyrkoarkiv kan man läsa att det är skrivet i kanten "Gruvbolagets hus.


Kompletering av Bergsmän i Sörvik år 1822
Bergsmannen Per Husberg
Bergsmannen Dan Danielsson
Bergsmannen Jan Mattsson
Bergsmannen Adrian Jansson
Bergsmannen Jan Jansson (gla)
Bergsmannen Daniel Persson
Sedan finns ytterligare bergsmän som har mark i Sörvik, 
Per Danielsson Brunnsvik, Jan Jansson (den yngre) Norrvik
och Petter Persson Hammarfallet.
Noterbart: Det finns bara tre bergsmansgårdar sydost om nuvarande Fallvägen.
Nuvarande namn: Sörviks Gård, fd Herrgården och fd Lennartsgården.


Redigerad 2019-11-06 NEN